Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

      herroepingsrecht;

2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep

       of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3.    Dag: kalenderdag;

4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

      producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de

      tijd is gespreid;

5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in

staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een

manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de

opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de

bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7.    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil

maken van zijn herroepingsrecht.

8.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

afstand aan consumenten aanbiedt;

9.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een

door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten

en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik

gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Valisa.nl

Mr, E.N. van Kleffensstraat 4 - 12

6842 CV Arnhem

Telefoonnummer: 0613557190

E-mailadres: info@valisa.nl

KvK-nummer: 76419657

Btw-identificatienummer: NL161533887B02

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen

ondernemer en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

       algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

       redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

       worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien

        en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het

vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden

gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan

worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet

mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven

waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen

en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze

kosteloos zullen worden toegezonden.

4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden

steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden

voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld

vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel

mogelijk benaderd.

6.       Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7.       Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.       Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan

te passen.

3.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.       Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen

geen aanleiding

zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.       Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten.

Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact

overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer

   de prijs garandeert;

·         de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

    de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan

    het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

·         of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze

    voor de consument te raadplegen is;

·         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het

   kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·         de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·         de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

    consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

·         de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment

van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld        

        langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding

         niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische    

        maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving.

        Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen

       kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

       afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij 

       gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze

        door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke

     melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument

     heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van

     onbepaalde duur is.

6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7.    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de

        betreffende producten.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

        gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de

        consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2.      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate

         uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn

        herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele

         staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.      Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het

         product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat

         de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen

         retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een

         bewijs van verzending.

4.      Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn

         herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.      Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

        gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of

        uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

       na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend

       bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de

        consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3.    Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele

       waardevermindering van het product.

4.    De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet

       alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

4.    De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet

       alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting

        van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

    4.     Uitsluiting van het herroepingsrecht wanneer producten worden gebruikt commerciële doeleinden.                                              

 

 

Artikel 9 - De prijs

1.     Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet

         verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.     In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen

        op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan

        schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.     Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn

         van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.     Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer

        dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5.     De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.     Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid

         aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.      De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde

         specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van

         de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer

         er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.      Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die

        de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.      Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te

        worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4.      De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer

        verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,

        noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5.      De garantie geldt niet indien:

·         De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten

          repareren en/of bewerken;

·         De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden

          behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

·         De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal

          stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

·         Het installeren van onze producten zal moeten worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Bij installaties

            waarbij extra onderdelen nodig zijn is de klant zelf verantwoordelijk.

            Vraag altijd advies aan een erkend installatiebedrijf of het gewenste product

            geschikt is in combinatie met u CV installatie. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schaden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1.     De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering

         van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3.     Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met

       bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

       Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt

       de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het

       recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4.     Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding

        van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5.     In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo

        spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6.     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel

        beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel

        wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele

        retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7.     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de

         consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk

         anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

       producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe

       overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van

       producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen

      met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

·         te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

·         tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

·         altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

4.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten

       (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

4.    In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

        afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van

        maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan

        opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

5.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of

      diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen

       met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de

        overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en

        weekbladen en tijdschriften.

6.    Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en

         tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop

         van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

7.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde

      met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór

      het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

1.     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan

        binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst

        tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3.     In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan

         de consument kenbaar gemaakte  redelijke kosten in rekening te brengen.

4.    “Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”).

         Alle rechten uit hoofde van  de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen.

        Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de

         incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het

         acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek

         van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is

         de klant dan ook  zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks

         wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een  maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is

         bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke

         klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van

         Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven  

        mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro

        voor bedrijven. Billink is tevens         gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking

        tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. Tevens zal de Klant de

        hiernavolgende passage opnemen in haar algemene voorwaarden of gelijksoortige uitlating voor Belgische klanten: De niet betaling van

        de factuur op de vervaldatum leidt tot het opstarten van interne en externe rappelprocedure. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling

       zal per verstuurde interne rappel van Billink een forfaitaire administratieve kost à € 12,50 in rekening gebracht worden. Van zodra Billink

        verplicht is de vordering over te maken aan een gespecialiseerd invorderingsbureau, dit wegens blijvende wanbetaling, wordt de vordering

        eveneens verhoogd met een forfaitair schadebeding, uit hoofde van niet-betaling, van 20% met een minimum van € 10 alsmede een

        verwijlsintrest a rato van 12 % per jaar, berekend op het bedrag van de factuur vanaf de datum van verzending van de factuur. De kosten

       verbonden aan deze overdracht van dossier alsmede de vergoeding voor de inning van de verschuldigde bedragen worden forfaitair begroot

       op € 35,00 en blijven volledig ten uwe laste, dit onverminderd de hierboven beschreven kosten voor interne rappels, forfaitair schadebeding

      en verwijlsintresten. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn als enige bevoegd om geschillen betreffende de

      betaling of de uitvoering van onze leveringen te beslechten.
 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze

       klachtenprocedure.

2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend

       bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst

       beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn

       van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig

       antwoord kan verwachten.

4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.    Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij

       Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden

       tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend

      lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de

      consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke

       geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. 

       Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen

       te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het

       Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6.    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.    Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten

        kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.     Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend

        Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2.     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen

schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

De waardering van valisa.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 265 reviews.

Populair bij onze klanten

Moderne mat zwarte wastafel mengkraan C vorm

Moderne mat zwarte wastafel mengkraan C vorm

€129,95 €179,95 Korting : €50,00 (28%)

Chroom Horeca keukenkraan dubbel draaibare Uitloop wand gemonteerd

Chroom Horeca keukenkraan dubbel draaibare Uitloop wand gemonteerd

€179,95 €399,95 Korting : €220,00 (55%)

Klassieke Keuken Kraan Dual Uitloop aansluiting filter drinkwater Chroom

Klassieke Keuken Kraan Dual Uitloop aansluiting filter drinkwater Chroom

€154,95 €289,95 Korting : €135,00 (47%)

Hoge 2-Gats Wastafel Kraan Mat Zwart Wastafel mengkraan Draaibaar

Hoge 2-Gats Wastafel Kraan Mat Zwart Wastafel mengkraan Draaibaar

€139,95 €274,95 Korting : €135,00 (49%)

Goud geborsteld 20cm regendouche set bad douchekraan
NIEUW

Goud geborsteld 20cm regendouche set bad douchekraan

€319,95 €429,95 Korting : €110,00 (26%)

Regendouche thermostaat bad mengkraan

Regendouche thermostaat bad mengkraan

€289,95 €349,95 Korting : €60,00 (17%)

Horeca Wand Kraan Goud Keukenkraan Dubbel Draaibare Uitloop

Horeca Wand Kraan Goud Keukenkraan Dubbel Draaibare Uitloop

€179,95 €399,95 Korting : €220,00 (55%)

ACE Boil 3 in 1 kokend water kraan - keukenkraan + boiler - Haaks  - RVS
Top Deal!
Hoge 2-Gats Wastafel Kraan Wastafel mengkraan Draaibaar

Hoge 2-Gats Wastafel Kraan Wastafel mengkraan Draaibaar

€139,95 €274,95 Korting : €135,00 (49%)

Geborsteld Golden Regendouche inbouw Set Met Handdouche

Geborsteld Golden Regendouche inbouw Set Met Handdouche

€245,95 €454,95 Korting : €209,00 (46%)

Luxe Thermostaat Regendouche Set Met Brede Douche Kop Chroom

Luxe Thermostaat Regendouche Set Met Brede Douche Kop Chroom

€339,95 €544,95 Korting : €205,00 (38%)

Thermostaat  Douchekraan Zwart Rood Regen Stort Douche Bad Douche kraan Set
Goud Klassieke Waterfilter Keuken Kraan Dual Uitloop aansluiting filter drinkwater
Thermostaat Regendouche Kraan Douche Set Chroom

Thermostaat Regendouche Kraan Douche Set Chroom

€339,95 €544,95 Korting : €205,00 (38%)

Moderne wastafel chroom mengkraan C vorm

Moderne wastafel chroom mengkraan C vorm

€129,95 €179,95 Korting : €50,00 (28%)

Luxe Thermostaat Regendouche Set Met Brede Douche Kop Zwart

Luxe Thermostaat Regendouche Set Met Brede Douche Kop Zwart

€339,95 €544,95 Korting : €205,00 (38%)

Horeca Wand Keukenkraan Nikkel Dubbel Draaibare Uitloop

Horeca Wand Keukenkraan Nikkel Dubbel Draaibare Uitloop

€179,95 €399,95 Korting : €220,00 (55%)

Wastafel wandkraan Antiek muur mengkraan 3 gats
NIEUW

Wastafel wandkraan Antiek muur mengkraan 3 gats

€169,95 €289,95 Korting : €120,00 (41%)

Mat Zwarte Wandkraan Draaibare Uitloop

Mat Zwarte Wandkraan Draaibare Uitloop

€154,95 €269,95 Korting : €115,00 (43%)

Infinity 5 in 1 watersysteem Rond Chroom bruisend, gekoeld. warm, koud of kokend water
NIEUW
0