Stichting WebwinkelKeur

Algemene voorwaarden WebwinkelKeur

De algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst van Stichting WebwinkelKeur zijn te downloaden in PDF-formaat. Kunt u het bestand niet openen? Download dan eerst Adobe reader.

 

 

Vragen over onze algemene voorwaarden? Contact opnemen kan via onze contactpagina.

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Stichting WebwinkelKeur: de organisatie welke verantwoordelijk is voor het beheer van het WebwinkelKeur keurmerk.
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en afnemer van een product of dienst die een lid via zijn webwinkel aanbiedt.
 3. (aspirant) Lid / leden: het (onderdeel van het) bedrijf met lidmaatschap van Stichting WebwinkelKeur welke producten en/of diensten aanbiedt richting consument gebruikmakend van het internet.
 4. Aspirant lidmaatschap: het lidmaatschap gedurende de eerste 4 maanden na aanmelding en goedkeuring van een webwinkel.
 5. Aanvrager: de natuurlijke – of rechtspersoon tevens eigenaar van de betreffende webwinkel die een aanvraag tot lidmaatschap bij Stichting WebwinkelKeur indient.
 6. Partners: de partij waarmee Stichting WebwinkelKeur actief een samenwerking mee voert en weergegeven wordt op het partneroverzicht op de website van Stichting WebwinkelKeur.
 7. Webwinkel: de webwinkel van het lid c.q. aanvrager.
 8. WebwinkelKeur keurmerk: Het keurmerk welk een lid mag gaan voeren zodra de aanvraag voor het keurmerk door Stichting WebwinkelKeur goedgekeurd is.
 9. Dashboard: het persoonlijk inloggedeelte op de website van Stichting WebwinkelKeur waarin een aanvrager en/of lid alle zaken kan beheren, aanvragen en/of wijzigen.
 10. Keuring: de (juridische) toelatingsscan welke door Stichting WebwinkelKeur wordt uitgevoerd voor de toelating van een nieuwe webwinkel.
 11. Lidmaatschap/Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen een lid en Stichting WebwinkelKeur welke ingaat na goedkeuring van 1 of meerdere webwinkels van het lid.
 12. Gedragscode: Aanvullende voorwaarden voor het lid welke integraal onderdeel zijn van deze voorwaarden en beschikbaar op de website van Stichting WebwinkelKeur.
 13. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden
 14. Verwerkersovereenkomst: het deel van de overeenkomst tussen (aspirant) leden en Stichting WebwinkelKeur waarin specifieke bepalingen zijn openomen en aanzien van de gegevensverwerking, voor zover het (aspirant) lid als verwerkingsverantwoordelijke kan worden gekwalificeerd.
 15. Website: de website van Stichting WebwinkelKeur, toegankelijk via: www.webwinkelkeur.nl.
 16. Subverwerker: Een partij die in opdracht van Stichting WebwinkelKeur persoonsgegevens verwerkt op basis van de hoofdovereenkomst, is ‘subverwerker’.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Stichting WebwinkelKeur en haar aanvragers, leden en/of partners.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van aanvragers, leden en/of partners worden door Stichting WebwinkelKeur uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook geschreven voor de medewerkers van Stichting WebwinkelKeur en haar directie.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarvoor Stichting WebwinkelKeur voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 5. Het door een lid en/of partner zonder commentaar aanvaarden en behouden van een overeenkomst waarop naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 7. Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 9. Indien Stichting WebwinkelKeur niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat zij het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 10. Stichting WebwinkelKeur is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en haar Gedragscode te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden of Gedragscode worden tijdig op de website gepubliceerd.
 11. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de (wettelijke) regels, beleid, voorschriften, technologie etc. kunnen te allen tijde door Stichting WebwinkelKeur doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.
 12. Aanvragers, leden en partners verklaren zich te houden aan de geldende Gedragscode en alle bepalingen welke hierin zijn opgenomen.

Artikel 3 Aanvraag WebwinkelKeur

 1. Een aanvraag voor een lidmaatschap geschiedt middels het aanmeldformulier op de website van Stichting WebwinkelKeur.
 2. De aanvrager dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan Stichting WebwinkelKeur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanvrager c.q. lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de aanvraag en/of goede uitvoering van de keuring tijdig en juist aan Stichting WebwinkelKeur te verstrekken.
 3. Indien de aanvrager een webwinkel aanmeldt, stemt hij ermee in dat de webwinkel gekeurd wordt zoals bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden en de Gedragscode.
 4. Indien de aanvrager benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan Stichting WebwinkelKeur verstrekt, dan heeft Stichting WebwinkelKeur het recht de uitvoering van de aanmelding op te schorten.
 5. Aanvrager staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Stichting WebwinkelKeur verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 6. Aanvrager c.q. lid draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. Stichting WebwinkelKeur is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 7. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de richtlijnen, Gedragscode, beleid etc. die aan een webwinkel worden gesteld.
 8. Stichting WebwinkelKeur is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag te weigeren.
 9. Indien een aanvraag in strijd is met (wettelijke) regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. dan is Stichting WebwinkelKeur gerechtigd de aanvraag te weigeren.
 10. Alle gegevens, documenten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van een aanvraag, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 11. Stichting WebwinkelKeur neemt geen aanvragen in behandeling indien de aangeboden diensten/producten en/of webwinkel:
  • een discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende lading hebben; – in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
  • Illegaal en onrechtmatig zijn en waarvan de handel is verboden;
  • een inbreuk maken op intellectueel eigendomsrechten van derden;
  • in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Artikel 4 Keuring

 1. Alvorens een lid het WebwinkelKeur mag gebruiken wordt de aangemelde webwinkel door Stichting WebwinkelKeur gekeurd.
 2. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om zich, alvorens hij een webwinkel aanmeldt, op de hoogte te stellen van de richtlijnen, Gedragscode, beleid etc. die aan een webwinkel worden gesteld.
 3. De aanvrager verleent zijn medewerking aan de keuring van een aanvraag. Indien de aanvrager geen (volledige) medewerking verleend zal Stichting WebwinkelKeur niet overgaan tot keuring van de webwinkel. De webwinkel wordt dan automatisch afgekeurd.
 4. Keuring van de webwinkel geschiedt bij voorkeur binnen 2 werkdagen nadat het lid alle gevraagde informatie, materialen, bescheiden etc. aan Stichting WebwinkelKeur verstrekt heeft.
 5. De in lid 4 genoemde termijn is indicatief. Indien de keuring niet binnen de in lid 4 genoemde termijn geschiedt, is Stichting WebwinkelKeur niet aansprakelijk of schadeplichtig.
 6. Het resultaat van de (her)keuring ontvangt de aanvrager per e-mail.
 7. Bij een eventuele afkeuring zal Stichting WebwinkelKeur trachten zo nauwkeurig, als redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, de redenen en eventuele verbeterpunten kenbaar te maken.
 8. Over een eventuele afkeuring is Stichting WebwinkelKeur niet verplicht om daarover verder te corresponderen.
 9. Indien een webwinkel gedurende een keuring wordt afgekeurd dient het lid de betreffende webwinkel aan te passen. Na aanpassing kan het lid Stichting WebwinkelKeur verzoeken om een herkeuring.
 10. Een herkeuring kan aangevraagd worden door de aanvrager via het dashboard of door gebruik van de mogelijkheid die geboden wordt in de e-mail om een herkeuring aan te vragen.
 11. Indien aanvrager besluit de keuring te annuleren, bijvoorbeeld door niet binnen 14 dagen actie te ondernemen op de e-mail over de herkeuring, dan worden certificeringskosten in rekening gebracht.
 12. Stichting WebwinkelKeur is te allen tijde gerechtigd de eisen van een keuring aan te passen.

Artikel 5 Totstandkoming lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap komt pas tot stand op het moment dat een vraag en de webwinkel is goedgekeurd door Stichting WebwinkelKeur.
 2. Na goedkeuring van een webwinkel is er de eerste 4 maanden sprake van een aspirant lidmaatschap. Indien het lid zich gedurende deze periode houdt aan de Algemene Voorwaarden, de Gedragscode en er geen klachten zijn over het lid dan wordt het lidmaatschap omgezet naar een volwaardig lidmaatschap.
 3. Bij een aspirant lidmaatschap wordt door Stichting WebwinkelKeur duidelijk vermeld dat het gaat om een webwinkel die relatief nieuw is.
 4. Gedurende het aspirant lidmaatschap is het lid gerechtigd om het WebwinkelKeur te voeren.
 5. Stichting WebwinkelKeur heeft te allen tijde het recht, zonder opgaaf van redenen, een (aspirant) lidmaatschap te weigeren ook nadat een webwinkel goedgekeurd is.
 6. Zolang de aanvrager c.q. lid een factuur niet betaalt komt het (aspirant) lidmaatschap niet tot stand zolang deze niet voldaan is. Stichting WebwinkelKeur heeft het recht de totstandkoming van het (aspirant) lidmaatschap op te schorten totdat zij de betaling van de aanvrager c.q. lid daadwerkelijk ontvangen heeft.
 7. Het lid is gerechtigd om het WebwinkelKeur te gebruiken enkel en alleen voor de webwinkel (URL) die het lid bij de aanmelding heeft.

Artikel 6 Eisen webwinkel

 1. Gelet op de aard van de diensten die Stichting WebwinkelKeur biedt is zij te allen tijde gerechtigd de eisen die gesteld worden aan een webwinkel te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden schriftelijk via e-mail aan aanvragers en/of leden mede gedeeld.
 3. Wijzingen in een webwinkel dienen door de leden binnen 2 maanden doorgevoerd te worden.
 4. Stichting WebwinkelKeur is gerechtigd om (steekproefsgewijs) te controleren of webwinkels voldoen aan de door haar gestelde eisen. Leden stemmen ermee in dat dergelijke controles worden uitgevoerd.
 5. Indien gedurende een controle blijkt dat een webwinkel niet voldoet aan de door Stichting WebwinkelKeur gestelde eisen en/of Gedragscode dan zal zij het betreffende lid hierover per email informeren. Daarbij wordt het lid een redelijke termijn geboden om de webwinkel te verbeteren. Indien het lid de betreffende webwinkel niet juist, volledig of tijdig aanpast dan is Stichting WebwinkelKeur gerechtigd het lidmaatschap, zonder enige restitutie en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te beëindigen.

Artikel 7 Verplichtingen leden

 1. Wijzigingen in contact- en bedrijfsgegevens dienen door leden zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden mede gedeeld aan Stichting WebwinkelKeur.
 2. Leden zijn zelf verantwoordelijk om zich op de hoogte te stellen van de wettelijke regels, richtlijnen, beleid etc.
 3. Alle leden dienen er op toe te zien dat hun producten en/of diensten en hun webwinkel voldoen aan de eisen zoals gesteld door Stichting WebwinkelKeur, haar Algemene Voorwaarden en haar Gedragscode. Indien een lid hieraan niet voldoet heeft Stichting WebwinkelKeur het recht om het lidmaatschap, zonder schadeplichtig te zijn, te beëindigen.
 4. Indien een lid wijzigingen aanbrengt op belangrijke pagina’s van haar webwinkel of andere structurele wijzigingen aanbrengt in haar webwinkel dient zij dit schriftelijk te melden bij Stichting WebwinkelKeur.

Artikel 8 Persoons- en bedrijfsgegevens

 1. Alle leden en partners stemmen in met de vermelding van hun bedrijfsgegevens ter publicatie op de website van Stichting WebwinkelKeur.
 2. Leden stemmen in met de vermelding en deling van hun bedrijfsgegevens ter publicatie en verwerking op partnersites zoals deze te vinden zijn op de website van Stichting WebwinkelKeur.

Artikel 9 Doel van Stichting WebwinkelKeur

 1. Stichting WebwinkelKeur heeft als doel gesteld de aangesloten webwinkels als betrouwbaar te beoordelen en hierover te informeren, dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde belangen voor de bescherming van de consument. In dit kader worden 5 hoofdprocessen onderscheiden:
  • het uitvoeren van webwinkelkeuringen met als basis de Europese wetgeving;
  • het bijhouden van een register waarin alle gekeurde webwinkels opgenomen zijn voor het beheer van WebwinkelKeur;
  • het verzamelen, publiceren en modereren van klantbeoordelingen over de webwinkels;
  • het bemiddelen en documenteren bij geschillen tussen de webwinkel en de consument;
  • het informeren over diverse belangrijke aspecten binnen de e-commerce.

Artikel 10 (onrechtmatig) Gebruik van het WebwinkelKeur

 1. Zolang een webwinkel niet door Stichting WebwinkelKeur goedgekeurd is, is de aanvrager niet gerechtigd om het WebwinkelKeur te voeren.
 2. Indien een lidmaatschap wordt beëindigd door het lid zelf of door Stichting WebwinkelKeur dient het lid de vermelding van het WebwinkelKeur te verwijderen in de webwinkel.
 3. Indien webwinkels van leden gedurende het lidmaatschap niet voldoen aan de gestelde eisen en/of Gedragscode is Stichting WebwinkelKeur gerechtigd te eisen dat de webwinkel het WebwinkelKeur (tijdelijk) verwijderd.
 4. Het verwijderen van het WebwinkelKeur moet zo snel mogelijk, doch uiterlijk plaatsvinden binnen 7 dagen nadat het lidmaatschap is beëindigd of door Stichting WebwinkelKeur geëist is het WebwinkelKeur (tijdelijk) te verwijderen.
 5. Bij het onrechtmatige gebruik van het WebwinkelKeur behoudt Stichting WebwinkelKeur het recht, om na waarschuwing en verzoek tot verwijdering, een boete op te leggen. Tevens wordt bij het negeren van verwijdering het misbruik bij de overheid gemeld.
 6. Stichting WebwinkelKeur is tevens gerechtigd om bij misbruik en/of onrechtmatig gebruik van het WebwinkelKeur dit te publiceren op hun website, andere kanalen zoals social media en/of websites van derden.

Artikel 11 Klachten

 1. Bij eventuele klachten of geschillen over de webwinkels van leden dient de klant deze in te dienen bij het betreffende lid. Dit is uitsluitend een zaak tussen de klant en het lid. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost door een lid zal Stichting WebwinkelKeur zich inspannen dat de klacht naar tevredenheid wordt opgelost. Stichting WebwinkelKeur heeft ten aanzien hiervan een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Consumenten dienen bij voorkeur schriftelijk met het betreffende lid te communiceren. Alle correspondentie dient de consument te bewaren voor de eventuele in te schakelen geschillencommissie.
 3. Bij het niet tot een oplossing komen met het lid kan de consument een beroep doen op de geschillencommissie. Geschillen worden door de geschillencommissie alleen behandeld indien overeenstemming met het lid niet mogelijk is. De consument dient hiervoor het geschilformulier op website in te vullen en te versturen.
 4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, kan de consument zich, indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
 5. Stichting WebwinkelKeur kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het handelen van haar leden. Het risico voor de aankoop ligt geheel bij de consument.
 6. Stichting WebwinkelKeur bemiddelt wanneer er problemen ontstaan tussen consument en een lid. Echter berust bij Stichting WebwinkelKeur slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Klachten over de leden dient de consument per e-mail bij Stichting WebwinkelKeur in te dienen.
 7. Klachten over Stichting WebwinkelKeur dienen schriftelijk per e-mail ingediend te worden. Een klacht dient binnen 5 dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt bij Stichting WebwinkelKeur. Een klacht schort de betalingsverplichtingen of de overige verplichtingen niet op, tenzij Stichting WebwinkelKeur schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat de klacht gegrond is.
 8. Indien een klacht over Stichting WebwinkelKeur terecht is, heeft Stichting WebwinkelKeur de keuze tussen aanpassing van de factuur, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van haar diensten, dan wel het geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren van de overeenkomst c.q. diensten.
 9. Indien Stichting WebwinkelKeur over een lid, haar diensten en/of producten (meerdere) klachten ontvangt is Stichting WebwinkelKeur, zonder recht op enige restitutie, gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 12 Betaling, facturatie en incassokosten

 1. Facturering van het lidmaatschap vindt vooraf, per kwartaal of per jaar, plaats.
 2. Na goedkeuring ontvangt het lid een factuur voor de gekozen periode.
 3. Indien een lid per kwartaal wenst te betalen wordt een extra toeslag in rekening gebracht.
 4. Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van een lid niet op.
 6. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 7. Betaling dient te geschieden door middel van een bankoverschrijving of betaling middels iDEAL.
 8. Bij het uitblijven van betaling van het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn is het lid in verzuim; hij is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de (handel)wettelijke rente, één en ander onverminderd de overige rechten van Stichting WebwinkelKeur.
 9. Indien het lid in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening, zowel in als buiten rechte, voor zijn rekening.
 10. Bij het in gebreke blijven op wat voor manier dan ook heeft Stichting WebwinkelKeur het recht het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen.
 11. Bij niet tijdige betaling is het lid, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijk incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten voor een advocaat, deurwaarder en incassobureau.
 12. Het lid is over de incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 13 Opzegging en beëindiging lidmaatschap

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 kwartaal of 1 jaar, welke tot wederopzegging, telkens stilzwijgend verlengd wordt voor eenzelfde duur.
 2. Beëindigen van het lidmaatschap is te allen tijde mogelijk. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk per post, e-mail of bij voorkeur via het dashboard worden opgezegd met inachtneming van de in lid 3 bedoelde opzegtermijn.
 3. Opzegging is mogelijk voor het einde van een lopend kwartaal of jaar. Tijdens deze opzegtermijn is het lid gebonden aan alle bepalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap.
 4. Beëindigen van het lidmaatschap onttrekt het lid niet aan alle geldende bepalingen voortvloeiend uit het lidmaatschap. Op alle bestellingen geplaatst tijdens het lidmaatschap blijven de voorwaarden en Gedragscode van toepassing.
 5. Beëindiging van het lidmaatschap geeft het lid geen recht op restitutie van (een deel) van reeds gefactureerde bedragen.
 6. Indien een lid niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichtingen die uit het lidmaatschap, deze voorwaarden en de Gedragscode voortvloeien, dan is Stichting WebwinkelKeur gerechtigd het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat zij daarbij schadeplichtig is. Tevens zal zij bij beëindiging van het lidmaatschap geen vergoeding aan het lid restitueren.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging

 1. Stichting WebwinkelKeur is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of het lidmaatschap te beëindigen indien:
  • De aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
  • Stichting WebwinkelKeur kennis heeft genomen van omstandigheden die haar een goede grond geven te vrezen dat de aanvrager, lid en/of partner zijn verplichtingen niet zal/kan nakomen.
 2. Wanneer Stichting WebwinkelKeur tot opschorting of beëindiging overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van de schade en kosten die de aanvrager, lid en/of partner daardoor lijdt.
 3. Wordt het lidmaatschap door Stichting WebwinkelKeur beëindigd dan zijn haar vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 4. Is sprake van liquidatie, faillissement, surseance van betaling, schuldsanering, beslaglegging, indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeven, of andere omstandigheid waardoor de aanvrager, het lid en/of partner niet langer vrijelijk over zijn eigen vermogen kan beschikken, dan heeft Stichting WebwinkelKeur de mogelijkheid terstond en per direct het lidmaatschap op te zeggen, danwel de aanvraag van de aanvrager te annuleren, zonder eniger verplichting tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Stichting WebwinkelKeur zijn in dat geval direct opeisbaar.

Artikel 15 Intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten blijven berusten bij Stichting WebwinkelKeur, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Stichting WebwinkelKeur behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op haar website en WebwinkelKeur.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Stichting WebwinkelKeur is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaald is.
 2. Stichting WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat Stichting WebwinkelKeur is uitgegaan van, door of namens de aanvrager, lid en/of partner verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Stichting WebwinkelKeur is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming door haar leden en/of partners of gebreken aan producten/diensten die worden aangeboden door haar leden en/of partners.
 4. Stichting WebwinkelKeur neemt allerlei maatregelen, als redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, om de webwinkels van haar leden te controleren, doch zij kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld door consumenten.
 5. Stichting WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor de goede werking van haar website.
 6. Stichting WebwinkelKeur is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
  • redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting WebwinkelKeur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Stichting WebwinkelKeur kan worden toegerekend;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade;
  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 7. Stichting WebwinkelKeur is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • gederfde winst;
  • gemiste besparingen;
  • gevolgschade;
  • reputatieschade;
  • teleurgestelde verwachtingen;
  • bedrijfs- of andersoortige stagnaties.
 8. Voor zover Stichting WebwinkelKeur aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van een gekozen periode. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Stichting WebwinkelKeur beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar in het voorkomende geval.
 9. Elke aansprakelijkheid van Stichting WebwinkelKeur vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 10. Stichting WebwinkelKeur is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Stichting WebwinkelKeur.

Artikel 17 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in de verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zijn niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stichting WebwinkelKeur, haar leveranciers en overige derden daaronder begrepen.
 3. Stichting WebwinkelKeur heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat Stichting WebwinkelKeur haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Stichting WebwinkelKeur heeft het recht, gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer dan 6 weken duurt, dan is zowel de aanvrager, het lid of de partner als Stichting WebwinkelKeur gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de geleden schade aan de andere partij.
 5. Stichting WebwinkelKeur is niet verantwoordelijk voor situaties van overmacht zoals stakingen bij de postdienst of telefoondienst, internetprovider of stroomuitval.

Artikel 18 Verwerking van persoonsgegevens

 1. In het kader van het lidmaatschap verwerkt Stichting Webwinkelkeur persoonsgegevens van aanvrager(s), (aspirant) leden en consumenten. Op al deze verwerkingen is het in de verwerkersovereenkomst bepaalde van toepassing. Deze verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de overeenkomst tussen het (aspirant) lid en Stichting WebwinkelKeur.
 2. Het (aspirant) lid verplicht zich ertoe bij het aangaan van de overeenkomst aan zijn eigen privacyverklaring een bepaling toe te voegen dia aan bezoekers en klanten van zijn webwinkel duidelijk maakt dat zijn e-mailadres, de opgegeven naam en het klantnummer/bestelnummer met Stichting WebwinkelKeur zal worden gedeeld met het doel na het afronden van de order een gepersonaliseerde e-mail aan de bezoeker of klant te zenden met een uitnodiging een review achter te laten op de ledenpagina van het (aspirant) lid.
 3. Stichting WebwinkelKeur kan ervoor kiezen een standaardbepaling aan het (aspirant) lid ter beschikking te stellen. Het (aspirant) lid verbindt zich er toe deze standaardbepaling (of een bepaling met identieke strekking) over te nemen in zijn privacyverklaring.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten, lidmaatschappen, aanvragen, diensten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een aanvrager, lid of partner gevestigd of woonachtig is in het buitenland.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 3. Alle geschillen tussen Stichting WebwinkelKeur en een aanvrager, lid of partner zullen onderlinggetracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 4. Geschillen tussen Stichting WebwinkelKeur en een aanvrager, lid of partner waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Stichting WebwinkelKeur, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 5. Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage instituut of mediator.

Verwerkersovereenkomst


Versie 2.1, datum: 14 mei 2018

Deze verwerkingsovereenkomst en de subverwerkerspagina (https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/) waar in dit document op meerdere momenten

wordt naar verwezen zijn een aanvulling op de hoofdovereenkomst tussen het (aspirant)lid en Stichting WebwinkelKeur. Wanneer je van onze diensten

gebruik maakt dien je akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, verwerkersovereenkomst en de bepalingen op de subverwerkerspagina. De

subverwerkerspagina is een pagina met een overzicht van alle subverwerkers die wij voor het aanbieden van jouw lidmaatschap gebruiken.

Als je bent aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur, dan beoordelen wij de betrouwbaarheid van je webwinkel in het belang van de consument. Vervolgens informeren wij met ons oordeel de klanten, bezoekers en geïnteresseerden over je betrouwbaarheid. Om de betrouwbaarheid van je webwinkel te kunnen beoordelen verwerken wij persoonsgegevens die je bij ons aanlevert. In deze verwerkingsovereenkomst is vastgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je bij ons aanlevert.

Deze verwerkersovereenkomst is onderdeel van de hoofdovereenkomst die afgesloten wordt bij het aangaan van een (aspirant)lidmaatschap bij ons. Op basis van dit (aspirant)lidmaatschap worden persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 1 – Wat zijn persoonsgegevens
Artikel 2 – Wie heeft welke rol
Artikel 3 – Wanneer is deze verwerkersovereenkomst geldig
Artikel 4 – Waarom en hoe verwerken wij persoonsgegevens
Artikel 5.1 – Keurmerk – register
Artikel 5.2 – Keurmerk – informatievoorziening
Artikel 6.1 – Klantbeoordelingen – de uitnodiging
Artikel 6.2 – Klantbeoordelingen – de beoordeling
Artikel 7 – Bemiddelen in geschillen
Artikel 8 – Gegevens delen met derden
Artikel 9 – Beveiligingsmaatregelen
Artikel 10 – Controle door jou
Artikel 11 – Datalekken
Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 1 – Wat zijn persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een natuurlijk persoon die met die informatie geïdentificeerd is of zou kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een naam, telefoonnummer, identificatienummer, IP-adres of om fysieke kenmerken.

Artikel 2 – Wie heeft welke rol
Ieder natuurlijk persoon waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, is ‘betrokkene’.

Jij ((Aspirant) lid) bent de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Jij stelt vast waarom en welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden en hoe dit gebeurt.

Wij (Stichting WebwinkelKeur) zijn de ‘verwerker’. Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de webwinkel.

Een partij die in opdracht van Stichting WebwinkelKeur persoonsgegevens verwerkt op basis van de hoofdovereenkomst, is ‘subverwerker’. Op de subverwerkerspagina (https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/) worden deze subverwerkers getoond.

Artikel 3 – Wanneer is deze verwerkersovereenkomst geldig
Deze verwerkersovereenkomst is een aanvulling op de hoofdovereenkomst tussen het (aspirant)lid en Stichting WebwinkelKeur.
Als de hoofdovereenkomst tussen de webwinkel en Stichting WebwinkelKeur (inclusief de toepasselijke algemene voorwaarden) al bepalingen bevat
ten aanzien van de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en/ of databeveiliging, vervalt de toepasselijkheid daarvan en komt het in deze
verwerkersovereenkomst bepaalde daarvoor in de plaats.
Deze verwerkingsovereenkomst gaat in op het moment van (digitale) ondertekening en geldt zolang er persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
het doel van de hoofdovereenkomst. Deze overeenkomst is onderdeel van de hoofdovereenkomst waarmee akkoord gegaan wordt bij het aangaan van
een (aspirant)lidmaatschap bij Stichting WebwinkelKeur. In het geval dat de hoofdovereenkomst ten einde komt zullen gegevens worden verwijderd tenzij
er een toepasselijke bewaartermijn voor gegevens aanwezig is. Zo’n bewaartermijn kan bijvoorbeeld voortvloeien uit ons doel de betrouwbaarheid van
een webwinkel te beoordelen zelfs nadat een hoofdovereenkomst  met deze webwinkel ten einde is gekomen, dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde
belangen voor de bescherming van de consument. Op verzoek van de betrokkene kunnen gegevens geanonimiseerd worden.

Wij zijn gerechtigd deze verwerkersovereenkomst en de inhoud van de subverwerkerspagina te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen worden
tijdig op de website gepubliceerd. Wijzigingen die noodzakelijk zijn in verband met de (wettelijke) regels, beleid, voorschriften, technologie etc. kunnen te allen tijde door ons doorgevoerd worden. Dergelijke wijzigingen zijn nodig om optimaal de diensten te leveren.

Artikel 4 – Waarom en hoe verwerken wij persoonsgegevens
De persoonsgegevens welke wij van je ontvangen verwerken wij met het doel om de betrouwbaarheid van je webwinkel te beoordelen en de consument en geïnteresseerden daarover te informeren, dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde belangen voor de bescherming van de consument. In dit kader
kunnen we een vijftal hoofdprocessen onderscheiden:
• Een keuring uitvoeren over de webwinkel met als basis de Europese wetgeving;
• Een register bijhouden waarin wij alle gekeurde webwinkels opnemen voor het beheer van het keurmerk;
• Wij verzamelen, publiceren en modereren klantbeoordelingen over je webwinkel;
• Wij bemiddelen en documenteren bij geschillen tussen jou en je klant;
• Het informeren over diverse belangrijke aspecten binnen de e-commerce.

Artikel 5.1 – Keurmerk – register
Om de consument te kunnen informeren of je door ons gecertificeerd bent houden we bij of je winkel is gecontroleerd en of je (aspirant)lidmaatschap nog actief of geldig is.
• Persoonsgegevens die wij in dit register opslaan zijn: de naam van de
contactpersoon, het KvK-nummer, btw-nummer, bedrijfsadres, telefoonnummer
en e-mailadres.
• Deze persoonsgegevens verwerken wij om de hoofdoverkomst met jou
te kunnen uitvoeren.
• Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens
laag.
• Correspondentie wordt verzonden via e-mail
(https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/).
Facturen versturen wij via een boekhoudprogramma.
De gegevens bewaren wij op een beveiligde database,
de server staat in Engeland.
• Wij bewaren deze gegevens oneindig. Dat achten wij noodzakelijk
vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de consument over
de geldigheid van het keurmerk, dit is altijd op basis van de gerecht
vaardigde belangen voor de bescherming van de consument. Op ver
zoek van de betrokkene kunnen wij de persoonsgegevens uit het
register anonimiseren.

Artikel 5.2 -Keurmerk – informatievoorziening
• Om je te helpen de betrouwbaarheid van je webwinkel te verhogen
en up-to-date te houden met nieuwe wetgeving brengen wij maandelijks
een nieuwsbrief uit.
• Voor het verzenden van de nieuwsbrief verwerken wij de volgende
persoonsgegevens: je naam en e-mailadres.
• Deze persoonsgegevens verwerken wij om de hoofdoverkomst met jou
te kunnen uitvoeren.
• Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens
laag.
• Correspondentie wordt verzonden via e-mail
(https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/).
• Wij bewaren deze gegevens zolang je voor de nieuwsbrief aangemeld
bent. Je kunt je in de ontvangen e-mail afmelden voor onze nieuwsbrief.

Artikel 6.1 – Klantbeoordelingen – de uitnodiging
• Om de consument te kunnen informeren over de kwaliteit van je
webwinkel kun je klanten uitnodigen om een beoordeling over je webwinkel
achter te laten. Wij sturen dan namens jou een e-mail naar je
klanten en publiceren vervolgens de beoordeling. Het versturen van
deze mail kan via het e-mailadres van Stichting WebwinkelKeur of een
door jou gekozen e-mailadres.
• Voor het verzenden van de uitnodiging verwerken wij de volgende
persoonsgegevens: naam en e-mailadres van de consument en ordernummer.
Optioneel kunnen ook het telefoonnummer van de consument
en bestelde producten verwerkt worden, bijvoorbeeld voor het
verzenden van een mobiele uitnodiging en/of het verzamelen
van product reviews.
• Jij bent verplicht je klanten erop te wijzen dat je voor het verzenden
van de uitnodigingen persoonsgegevens met ons deelt.
• Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens
gemiddeld.
• Uitnodigingen worden verzonden via e-mail
(https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/).
Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server
staat in Engeland.
• Wij bewaren deze gegevens drie jaar. Dat achten wij noodzakelijk om
je statistieken te kunnen geven over de verzonden uitnodigingen en
om te voorkomen dat een enkele consument meerdere beoordelingen
schrijft over je webwinkel. Op deze manier proberen wij je ook te
beschermen van beoordelingen door jouw concurrenten.

Artikel 6.2 – Klantbeoordelingen – de beoordeling
• De beoordelingen over je webwinkel die afgegeven zijn door je klanten
publiceren wij op je ledenpagina. Indien een opmerkelijke of
kwetsende review is achtergelaten kan je ons vragen om de review
aan te passen of te verwijderen door middel van een moderatieverzoek.
Als je dit doet nemen we namens jou in de meeste gevallen
contact op met de persoon die de review heeft achtergelaten.
• Voor het publiceren en beheren van de beoordelingen verwerken wij
de volgende persoonsgegevens: de beoordelingstekst, naam, e-mailadres,
customer ID, ordernummer en IP-adres van de consument.
Optioneel kunnen ook het telefoonnummer van de consument en de
bestelde producten verwerkt worden.
Een ordernummer wordt gevraagd maar is niet verplicht.
• De consument geeft ons toestemming voor het verwerken en publiceren
van deze persoonsgegevens bij het afgeven van de beoordeling.
• Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens
gemiddeld.
• Correspondentie wordt verzonden via e-mail
(https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/).
Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database, de server
staat in Engeland.
• Wij bewaren deze gegevens oneindig. Dat achten wij noodzakelijk
vanuit het oogpunt van informatievoorziening aan de consument over
de betrouwbaarheid van je webwinkel, dit is altijd op basis van de ge
rechtvaardigde belangen voor de bescherming van de consument. De
consument is in staat zelf zijn/haar beoordeling aan te passen of te
verwijderen. Ook kan de beoordeling verwijderd worden door
Stichting WebwinkelKeur op verzoek van de consument
of webwinkel.

Artikel 7 – Bemiddelen in geschillen
• Soms bemiddelen wij tussen jou en je klant. Wij nemen contact op
met beide partijen met het doel een gezamenlijke oplossing te bereiken
voor het geschil. Lukt dat niet, dan krijgt de consument de
keuze het geschil te melden bij een onafhankelijke geschillen beslechter.
In dat geval delen wij alle beschikbare informatie van jou en
jouw klant met een onafhankelijke geschillen beslechter om een oordeel
uit te spreken. Voordat deze informatie wordt gedeeld met die
onafhankelijke geschillen beslechter nemen wij hierover contact op
met jou en jouw klant (https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/).
• Voor geschilbemiddeling verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon,
de inhoudelijke informatie over de aard van het geschil en de
gewenste oplossing van het geschil.
• Deze persoonsgegevens verwerken wij om de geschilbemiddeling in
opdracht van de consument te kunnen uitvoeren. Voor zover het
persoonsgegevens van jou betreft verwerken we deze om de
hoofdovereenkomst met jou te kunnen uitvoeren.
• Wij vinden het risico van de verwerking van deze persoonsgegevens
gemiddeld.
• Correspondentie inclusief een eventueel oordeel wordt verzonden via
e-mail. Deze gegevens bewaren wij op een beveiligde database,
de server staat in Engeland.
• Wij bewaren deze gegevens oneindig. Dat achten wij noodzakelijk om
in de toekomst een oordeel te kunnen geven over de betrouwbaarheid
van je webwinkel, dit is altijd op basis van de gerechtvaardigde belan
gen voor de bescherming van de consument. Op verzoek van de be
trokkene kunnen wij de persoonsgegevens anonimiseren.

Artikel 8 – Gegevens delen met derden
De gegevens die je met ons deelt zijn belangrijk en dat zien onze subverwerkers
ook in. Wij delen persoonsgegevens alleen met subverwerkers die wij op
onze website vermelden. Al deze subverwerkers:
• verwerken hun data alleen binnen de EU of hebben passende technische-
en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen of zijn
aangesloten bij het Privacy Shield Framework;
• en nemen de nodige stappen voor een goede gegevensbescherming.
Het niveau van gegevensbescherming is gerelateerd aan een risico inschatting.
Wij mogen zonder jouw expliciete schriftelijke toestemming geen gegevens
delen met een subverwerker die niet aan bovenstaande eisen voldoet. Door
enkel te werken met partijen die voldoen aan deze eisen, zorgen wij ervoor
dat jouw gegevens ook bij deze subverwerkers op de juiste manier verwerkt
worden en goed beveiligd zijn.
(https://www.webwinkelkeur.nl/subverwerkers/)

Artikel 9 – Beveiligingsmaatregelen
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken. Denk hierbij aan het voorkomen van ongeoorloofde toegang/verwerking, verlies, het garanderen van beschikbaarheid en het bewaken van integriteit van de databestanden. We hebben daarom minimaal de volgende beveiligingsmaatregelen
getroffen:
• netwerkverbindingen voor onze computersystemen waarmee de
gegevensverwerking plaatsvindt zijn via een SSL-encryptie (128-bits)
beveiligd;
• indien er op afstand een verbinding tot stand wordt gebracht met een
computersysteem waarmee gegevensverwerking plaatsvindt dan
wordt de toegang beveiligd;
• de toegang tot de computersystemen waarmee de gegevensverwerking
plaatsvindt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• wij handhaven een sterk wachtwoordbeleid. Ieder wachtwoord beschikt
tenminste over 8 tekens, tenminste 1 letter, tenminste 1 cijfer
tenminste 1 symbool en mag niet beschikken over een eerder gebruikte
tekenreeks;
• alle computersystemen waarmee de gegevensverwerking plaatsvindt
beschikken over een betrouwbare virusscanner die die altijd up-todate
is;
• mobiele gegevensdragers zoals USB-sticks worden, indien deze worden
gebruikt, tegen uitlezen beschermd met behulp van een wachtwoord;
• er worden geen persoonsgegevens opgeslagen op een privé computer;
• een back-up wordt standaard voor de termijn van één jaar bewaard.
Onze back upbestanden kunnen niet direct uitgelezen worden;
• al onze medewerkers, stagairs, freelancers, subverwerkers en overige
derden worden door ons tot geheimhouding verplicht. Hier wordt
alleen vanaf geweken na jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
of als de wet ons verplicht om de gegevens te delen;
• oude en onnodige documenten worden op een nauwkeurige manier
vernietigd.

Artikel 10 – Controle door jou
Als je een redelijk vermoeden hebt dat wij niet omgaan met persoonsgegevens zoals vermeld is in deze overeenkomst dan heb je het recht een audit te laten voeren.

Als je een audit wilt laten uitvoeren, dan kondig je dat minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk aan. Past de datum niet in onze planning dan zullen wij een alternatieve datum voorstellen.

De auditor dient lid te zijn van beroepsorganisatie van IT-auditors NOREA of dient te voldoen aan dezelfde kwaliteitsstandaarden die de NOREA stelt aan haar leden.

De kosten van de auditor en de kosten van onze medewerkers komen voor jouw rekening.

Wij zullen behulpzaam zijn bij de uitoefening van verzoeken of rechten van de betrokkenen.

Artikel 11 – Datalekken
Indien zich toch een beveiligingsincident voordoet dat impact heeft of de rechten en vrijheden van individuen, dan melden wij dat zo spoedig mogelijk bij jou. Jij moet dit als verantwoordelijke melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Van de volgende incidenten doen wij in ieder geval zo snel mogelijk een melding bij jou:
• de website met inloggegevens is gehackt of toegankelijk geworden
voor derden;
• het verlies van een gegevensdrager met daarop persoonsgegevens;
• brieven of e-mails met daarin persoonsgegevens zijn naar een onjuist
adres gestuurd;
• het ICT-systeem met daarop persoonsgegevens werd gehackt.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Stichting WebwinkelKeur is beperkt tot hetgeen dat in onze Algemene Voorwaarden is bepaald.


0